OUR DAILY BREAD

ေကာင္းကင္ကမ်က္လံုး

Text Size: Zoom In
17.11.2012
ဖတ္ရန္: ဆာ ၁၃၉း ၁-၁၀
ထာ၀ရဘုရားသည္ သင့္ကို အစဥ္ပဲ့ျပင္ေတာ္မူမည္။—ေဟရွာ ၅၈း၁၁
သမၼာက်မ္းစာ တစ္ႏွစ္တာ:
တ ၂၅-၂၆
ကား၊ ေလယာဥ္၊ စက္တပ္ေလွ စသည့္ယာဥ္မ်ားကို မျပတ္လမ္းညႊန္ျပမည့္ “ေကာင္းကင္မွ မ်က္လံုး” စနစ္ကို တီထြင္ရသည္မွာ ႐ႈတ္ေထြးခက္ခဲလွသည္။ ဥပမာ လူအမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္း၀င္ၿပီးသားျဖစ္သည့္ ဂ်ီပီအက္စ္ စနစ္တြင္ မိုင္(၁၂၅၀၀)အကြာမွ ကမာၻႀကီးကို လွည့္ပတ္ေနသည့္ ၿဂိဳလ္တုေပါင္း(၂၄)လံုးမွ(၃၂)လံုး အထိရွိသည္။ ထိုၿဂိဳလ္တုမ်ားက ပံုမွန္အရွိန္ႏႈန္းအတိုင္း ထိန္းခ်ဳပ္လွည့္ပတ္ေနရသည္။ သုိ႔မွသာ ၎တို႔၏ လမ္းညႊန္မႈက တိက်မႈရွိမည္။
မ်က္ေမွာက္ေခတ္၏ ႐ႈတ္ေထြးခက္ခဲေသာ ဂ်ီပီအက္စ္စနစ္သည္ ဘုရားသခင္ ျပဳႏိုင္ေသာအရာႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ အေသးအမႊားျဖစ္သည္။ ဣသေရလလူတို႔အား ဘုရားသခင္က “သင့္ကိုအစဥ္ပဲ့ျပင္ေတာ္မူမည္”(ေဟရွာ ၅၈း၁၁) ဟု ကတိေပးထားသည္။ ဆာလံဆရာက သူဘယ္မွာရွိသနည္းကို ဘုရားသခင္မသိဘဲႏွင့္ ဘယ္အရပ္သို႔မွ သူမသြားႏိုင္ေၾကာင္းသိသည္(ဆာ ၁၃၉း၇-၈)။ ဂ်ီပီအက္စ္စနစ္မေပၚမီကပင္ ဘုရားသခင္သည္ “ေျမႀကီးစက္ေပၚမွာ ထိုင္၍(ေဟရွာ ၄၀း၂၂) အရာခပ္သိမ္းကိုျမင္ေတာ္မူ၏။”
မိမိအဘယ္မွာရွိရွိ မိမိကိုေျခရာခံလိုက္ႏိုင္ေနသူ ရွိေၾကာင္းသိရေသာအခါ ေရွာင္တိမ္းပုန္လို သူအတြက္ စိုးရိမ္းစရာ၊ ေၾကာက္စရာပါ။ သို႔ေသာ္ ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္မူ အလြန္၀မ္းေျမာက္စရာႏွင့္ စိတ္ခ်စရာျဖစ္သည္။ ဆာလံဆရာက သူဘယ္မွာရွိရွိ ဘုရားသခင္လက္ေတာ္က သူ႔ကိုလမ္းျပပို႔ေဆာင္မည့္အေၾကာင္း စိတ္ခ်သည္။ (ဆာ ၁၃၉း၁၀)
ယေန႔သင့္ကို လမ္းျပပို႔ေဆာင္မည့္အေၾကာင္း ဘုရားသခင္ကတိရွိထားသည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ အေကာင္းဆံုးလမ္းျပရွင္ျဖစ္ၿပီး၊ မွန္ေသာ လမ္းအတိုင္း သင့္ကို လမ္းျပပို႔ေဆာင္လိုပါ၏။ — C.P Hia

လမ္းညႊန္ရန္၊ ေန႔စဥ္ပို႔ေဆာင္ရန္၊ ေမတၱာျပရန္
ကိုယ္ေတာ္အား စိတ္ခ်ကိုးစားလွ်င္ ကိုယ္ေတာ္အျပည့္အ၀
ကြယ္ကာလိမ့္မည္။—Fitzhugh

လမ္းမွားမသြားမိေအာင္
ဘုရားသခင္၏ဦးေဆာင္မႈေနာက္ လိုက္ပါ


သတိေပးအမွတ္တံဆိပ္

Text Size: Zoom In
18.11.2012
ဖတ္ရန္: သု ၆း၁၆-၂၂
အျပစ္ကို ျပတတ္ေသာ ဩ၀ါဒ စကားသည္ အသက္လမ္းျဖစ္၏။ — သု ၆း၂၃
သမၼာက်မ္းစာ တစ္ႏွစ္တာ:
တ ၂၇-၂၈
ယေန႔မ်က္ေမွာက္ကာလ၌ စက္ပစၥည္းသစ္မ်ားမွအစ ကစားစရာအဆံုး သတိေပးစာတန္းမ်ားကို ေနရာတိုင္း၌ ေတြ႕ရသည္။ ေဆး၀ါးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ား၌ပင္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္ အမွားမ်ားအတြက္ သတိေပးခ်က္ ေသးေသးေလးျဖစ္ျဖစ္ ႐ုိက္ႏွိပ္ေဖာ္ျပၾကသည္။
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌လည္း ၀ိညာဥ္က်မ္းမာေရးအတြက္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစမည့့္အရာမ်ားကို ႏိုးေဆာ္သတိေပးသည္။ “ထာ၀ရဘုရား မုန္းေတာ္မူေသာအရာ ေျခာက္ပါးမက၊ စက္ဆုပ္ရြံရွာေတာ္ မူေသာအရာ ခုႏွစ္ပါး”(သု ၆း၁၆)ဟု ေဖာ္ျပခ်က္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ အခ်က္ျပသတိေပးသည့္ မီးႏွယ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အာ႐ံုကို ခ်ဳပ္ကိုင္သည္။ ထိုအခ်က္မ်ားတြင္ မာနေထာင္လႊားျခင္းႏွင့္ မ႐ိုးသားျခင္း သေဘာသုိ႔ ယိုင္ေနသည့္ ပ်က္စီးျခင္းသေဘာကို သတိေပးထားသည္။ ထိုအျပစ္ဒုစ႐ိုက္မ်ားက ေလာက၌ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးကို ဖ်က္ဆီးပစ္ၿပီး ကိုယ္ေတာ္ကို ၀မ္းနည္းေစပါသည္။ ဆက္လက္၍ “အျပစ္ကို ျပတတ္ေသာ ဩ၀ါဒစကားသည္ အသက္လမ္းျဖစ္၏” (း၂၃) ဟု ဆိုထားရာ၊ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ သခင္၏သတိေပးခ်က္မ်ားသည္ ဘ၀အသက္တာ၌ ေပ်ာ္ရႊင္စရာမ်ားကို ဖယ္ရွားပစ္ရန္ မရည္ရြယ္ဘဲ အသက္ကို ေစာင့္ထိန္းကြယ္ကာရန္ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ရပါသည္။
ငယ္စဥ္က ၀တ္ျပဳစည္းေ၀းအၿပီး ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းေဘာ္ဘီႏွင့္အတူ ဘုရားေက်ာင္းအျပင္ဖက္၌ ရပ္ေနစဥ္ ေဘာ္ဘီက ကား႐ႈတ္ေနေသာ လမ္းမေပၚ ႐ုတ္တရက္ျဖတ္ေျပးမည္ျပဳရာ သူ႔အေမက “ရပ္ေန” ဟု ေအာ္လိုက္သံကို ၾကားလိုက္ရသည္။ ၎သည္သူ႔လြတ္လပ္ခြင့္ကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ သူ႔ကို ကာကြယ္မည့္ သတိေပးခ်က္ျဖစ္သည္။
မွားေသာဦးတည္ရာအတိုင္း ဆက္သြားၿပီး ဒုကၡေရာက္ရသည့္အျဖစ္မွ ကြယ္ကာဆီးတားေသာ ဘုရားသခင္၏ သတိေပးခ်က္မ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔လ်စ္လ်ဴတတ္သည္။ သတိေပးခ်က္မ်ားကို အေလးထားျခင္းဆိုရာ၌ နာခံမည္လား၊ မနာခံဘဲေနမည္လား ေရြးရန္ လြတ္လပ္ခြင့္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္၎တို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္သာျဖစ္သည္။ —Joe Stowell


ေက်းဇူးတင္ပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္၏ ပဲ့ျပင္သြန္သင္မႈကို အေလးထားနာခံၿပီး
ကိုယ္ေတာ္ႏွစ္သက္ေသာဘ၀ျဖင့္ အသက္ရွင္ႏိုင္ရန္ မစမူပါ။
ဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္သည္ ေမတၱာလႊမ္းေသာ သတိေပးခ်က္အျပည့္ပါရွိၿပီး
ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ကြယ္ကာရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းရန္ျဖစ္သည္။

သတိေပးအမွတ္တံဆိပ္

Text Size: Zoom InNo comments:

Post a Comment